Voorwarden Algemeen

ARTIKEL 1: TOEPASSING
De ondertekening van een bestek en/of bestelling impliceert van rechtswege dat de klant de hiernavolgende voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van alle andere documenten of voorwaarden. Een bijzondere voorwaarde kan nooit op de voorliggende voorwaarden primeren, behoudens het uitdrukkelijke akkoord van de Calcéo-dealer voor België. De eventuele bestellings- of aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2: VOORWERP
De prestaties geleverd door de Calcéo-dealer voor België naar aanleiding van de bestelling van een klant omvatten enerzijds advies-, studie-, uitvoerings-/installatie-, verkoop- en exportopdrachten en anderzijds de levering van de nodige toebehoren voor een standaardinstallatie (met uitzondering van bijkomende kosten op bestekken voor werken en toebehoren).

ARTIKEL 3: RECLAME
De foto’s, brochures, flyers, folders of elk ander reclamedocument verstrekt door de Calcéo-dealer voor België hebben geen enkele bindende waarde. Deze dragers zijn voornamelijk als documentatie of illustratie van de prestaties bedoeld, want in de praktijk zijn het model, de installatie, het maatwerk, de afwerking, de toebehoren, de gebruikte materialen enz. exclusief en afhankelijk van de installatieplaatsen en/of wensen van de klant. Kleur- of vormverschillen zijn onderworpen aan de algemeen aanvaarde toleranties ter zake. Eventuele monsters worden alleen ter informatie gegeven.

ARTIKEL 4: STUDIES EN PROJECTEN
De studies worden gratis uitgevoerd voor particulieren, flatgebouwen en kmo’s. Studies voor de industrie en zeevaart kunnen aan een vergoeding en bestek onderhevig zijn. Ze omvatten een noodzakelijk plaatsbezoek, een evaluatie en de becijfering van de offerte/het project. De studies, plannen, bestekken en documenten worden aan de klant overhandigd. Toch blijven ze eigendom van de Calcéo-dealer voor België, en mogen niet bekendgemaakt noch uitgevoerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Calcéo-dealer voor België. De documenten moeten op eenvoudig verzoek aan hem teruggegeven worden. Offertes blijven slechts geldig voor de periode vermeld op de bestelbon/het bestek.

ARTIKEL 5: ADVIES
Bij ontstentenis van uitdrukkelijke opmerking(en) of weigering(en) van de klant aangaande de offerte/het bestek, waarin hij duidelijk aangeeft welke prestaties, voorwaarden, producten en/of materieel, voorschriften en garanties hij door de Calcéo-dealer voor België wil laten verstrekken, worden ze beschouwd als aanvaard door de klant uiterlijk op het moment van de bestelling/ondertekening van de offerte/het bestek. Na die termijn worden geen betwistingen meer aanvaard.

ARTIKEL 6: BESTELLING
1. Elke bestelling moet schriftelijk of per e-mail geplaatst worden ter aanvaarding van de offerte/het bestek en hun voorwaarden. De bestelling is slechts bindend voor de Calcéo-dealer voor België na de ondertekening van de offerte/het bestek, de betaling van het daarop vermelde voorschot en de aanlevering van alle nodige inlichtingen voor de daadwerkelijke uitvoering van de werken/installatie(s) (bijv.: foto’s van de installatieplaats(en), aanvaarding van de afspraakdatum, toegankelijkheid, parkeermogelijkheden in de buurt van de installatieplaats). – 2. Een bestelling kan niet meer geannuleerd worden nadat de klant de offerte/het bestek heeft ondertekend, met uitzondering van de 14 dagen wettelijke bedenktijd of een kredietweigering. – 3. De bestelling kan nog aangepast worden vóór de installatie of levering, mits het akkoord van beide partijen. – 4. Als de klant annuleert na de 14 dagen wettelijke bedenktijd, heeft de Calcéo-dealer voor België het recht een schadevergoeding te vragen die overeenstemt met het voorschot vermeld in de offerte/het bestek.

ARTIKEL 7: INLICHTINGEN
De klant verbindt zich ertoe alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen aan de Calcéo-dealer voor België te bezorgen, meer bepaald m.b.t. de toegankelijkheid en exacte plaats van de uit te voeren installatie, de eventuele aanwezigheid van vocht, de aanwezigheid in de muren van leidingen en technische kokers allerhande (bijv.: water, elektriciteit, verwarming …) voor de correcte uitvoering van de bestelling of om de haalbaarheid te bepalen. De Calcéo-dealer voor België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gebouw van de klant en/of vergissingen in de uitvoering van een opdracht als gevolg van een structurele fout die niet werd meegedeeld, of van het achterhouden of vervalsen van desbetreffende informatie door de klant.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT VOORAFGAAND AAN DE UITVOERING
De klant verbindt zich er enerzijds toe de installatieplaatsen vrij te maken van alle voorwerpen die de installateurs van de Calcéo-dealer voor België of zijn partners-installateurs kunnen hinderen, en anderzijds de vloerbedekking te beschermen op de plaats waar het product geïnstalleerd zal worden. In uitzonderlijke gevallen kan het omwille van het volume of gewicht van het product/materieel nodig zijn om het vóór de woning neer te zetten. De klant verbindt zich ertoe om op verzoek van de Calcéo-dealer voor België de nodige parkeerruimte (plaats voor 2 voertuigen) vóór het gebouw vrij te maken of voor te behouden. Alle kosten verbonden aan het voorbehouden van een dergelijke plaats bij de gemeente zijn voor rekening van de klant. De klant kan ons vragen om de nodige stappen te ondernemen, maar deze worden aan de klant gefactureerd. Indien de nodige parkeerruimte niet beschikbaar is vóór het gebouw waar de producten/het materieel neergezet moeten worden, heeft de Calcéo-dealer voor België het recht de levering of installatie op de geplande datum te annuleren. Alle kosten verbonden aan die annulering van de levering/installatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 9: TARIEVEN
Alle tarieven gelden in euro (€), exclusief belastingen. De prijzen die eventueel vermeld zijn op foto’s, brochures, flyers, folders of elk ander reclamedocument, hebben slechts een indicatieve waarde. Alleen de prijzen vermeld op de goedgekeurde offertes/bestekken en definitieve facturen zijn bindend voor de Calcéo-dealer voor België.

ARTIKEL 10: INSTALLATIE EN WERKEN
De installatiewerken worden uitgevoerd door de technici van de Calcéo-dealer voor België of betrouwbare installateurs-partners die hij daarvoor aanstelt ingeval er te veel opdrachten moeten worden uitgevoerd. Indien het op de offerte/het bestek gevraagde voorschot niet volledig betaald werd volgens de specifieke voorwaarden vermeld op de offerte/het bestek, of de installatiedatum niet werd goedgekeurd, heeft de Calcéo-dealer voor België het recht om de werken niét te starten. Bovendien heeft de Calcéo-dealer voor België het recht om de opdracht op te schorten indien de klant zijn verplichtingen inzake de betaling niet integraal naleeft. Alle aanverwante werken die niet vermeld staan op de offerte/het bestek, zijn niet in de installatie inbegrepen. Ze moeten het voorwerp uitmaken van aparte bestekken of bestekken voorbereid door de betrokken gespecialiseerde aannemers, die dan als enige aansprakelijk zijn voor de uitvoering van hun werken en de eventuele schade die ze berokkenen. Indien de ruimtes die tijdens de installatie ter beschikking van de dienstverlener gesteld worden niet overeenstemmen met de omschrijving op de offerte/het bestek/het advies/de verklaring van de klant, kan de Calcéo-dealer voor België, in overleg met de klant, de ruimte aanpassen om ze geschikt te maken en de in de offerte/het bestek vermelde installatieprijs aanpassen, zonder dat de klant zich daartegen kan verzetten of zijn bestelling kan annuleren.

ARTIKEL 11: UITVOERINGSDATUM
De uitvoeringsdatum van een opdracht is gekoppeld aan de aanvaarding van de betreffende datum door de klant en aan de voorafgaande betaling van het voorschot vermeld op de offerte/het bestek. Indien het voor de Calcéo-dealer voor België onmogelijk is om de installatie uit te voeren of de producten/het materieel te leveren door redenen buiten zijn wil om, dan brengt hij de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte om een andere datum af te spreken die voor beide partijen past. De Calcéo-dealer voor België kan niet aansprakelijk gesteld worden en niet verplicht worden tot een schadeloosstelling van welke aard ook.

ARTIKEL 12: GARANTIE

  1. Toepassingsgebied: deze basisgarantie is alleen toepasselijk indien de klant een particulier is die geen beroeps- of handelsactiviteit uitoefent. De basisgarantie is van toepassing gedurende de eerste twee jaar na de installatiedatum. De basisgarantie, ook de wettelijke garantie genoemd, is van toepassing wanneer het conformiteitsgebrek bestond op het moment van de levering van het of de toestellen en de installatie, en voor zover het of de toestellen als gevolg van dat gebrek niet gebruikt kan of kunnen worden voor de toepassing waarvoor het/ze bestemd is/zijn of dit gebrek het gebruik ervan gevoelig inperkt.
  2. Meldingstermijn: elk gebrek dat de werking volledig of gedeeltelijk verhindert moet door de particulier aan de Calcéo-dealer voor België gemeld worden in een aangetekende brief of per e-mail, binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen. Bij dat schrijven voegt hij een kopie van de offerte/het bestek en de factuur van de Calcéo-dealer voor België.
  3. Herstelling of vervanging: in geval van een conformiteitsgebrek kan/kunnen het toestel of de toestellen hersteld of vervangen worden. Indien de herstelling of vervanging echter onmogelijk of disproportioneel is, dan vervalt deze keuze. De particulier kan dan desgevallend een prijsvermindering of terugbetaling van het product vragen (met uitzondering van toebehoren en de arbeidsuren voor de installatie). De terugbetaling van het product is echter uitgesloten in het geval van een klein conformiteitsgebrek.
  4. Uitsluitingen: de Calcéo-dealer voor België geeft geen garantie op gebreken/schade die met name het gevolg zijn van: – situaties die het gevolg zijn van overmacht, abnormaal gebruik of abnormale slijtage, de niet-naleving van de onderhoudsperiode volgens het verbruik vermeld in een document of offerte/bestek, onregelmatig of verkeerd onderhoud, of slechte bewaring, algemene beschadiging, aanpassingen; – de montage/installatie van elementen die niet van de dienstverlener afkomstig zijn of niet door hem geleverd of gebruikt werden; – een interventie aan het toestel of de manipulatie ervan door derden, d.w.z. personen die niet voor de dienstverlener of een aanbevolen betrouwbare installateur-partner werken; – de (terug)plaatsing van toestellen/toebehoren zonder het akkoord van de Calcéo-dealer voor België; – contact met grote temperatuurschommelingen; – overbelasting door de waterdruk of elementen/producten/afval die in het water en de leidingen circuleren.
  5. Prestatie- en resultaatgarantie

Het is belangrijk om het dagelijkse onderhouds-/reinigingsprincipe na te leven. De Calcéo-waterontharders (en alle andere toestellen in de handel) zijn bedoeld om te voorkomen dat kalk zich vastzet op uw kranen, douchewanden, gootsteen en andere oppervlakken. Esthetisch gezien zullen er altijd kalksporen zichtbaar blijven, net zoals bij alle andere toestellen in de handel. Het principe is dat de kalksporen gemakkelijk te verwijderen moeten zijn met een vochtige doek/spons om de 2 tot 3 dagen. Ingeval een Calcéo-technicus ter plaatste vaststelt dat er geen problemen zijn en dat kan bewijzen, en indien hij ook vaststelt dat het onderhoud van de dragers/oppervlakken sinds enkele dagen niet meer is gebeurd (= risico op kalkophoping) en dus dat de afgezette kalkaanslag niet toe te schrijven is aan de Calcéo-ontharder, wordt een forfait van 185 euro excl. btw aan de klant/gebruiker gefactureerd voor de verplaatsing en analyse van de ruimtes. 

  1. Vervanging en onderhoud

Op welk moment moet een ontharder vervangen worden? Als leidraad geldt: als de kalk zich na één (1) dag vastzet, als er sterk gekrabd moet worden, als de ontkalker de bestaande leidingen niet ontkalkt (dit feit moet door de klant/gebruiker aangetoond en bewezen worden voorafgaand aan de installatie van de Calcéo-waterontharder), als de kalk zich abnormaal ophoopt in de leidingen. Opmerking: het is belangrijk om het gebruikelijke principe van regelmatig onderhoud en reiniging na te leven. De Calcéo-waterontharders (en alle andere toestellen in de handel) zijn bedoeld om te voorkomen dat kalk zich vastzet op uw kranen, douchewanden, gootsteen en andere oppervlakken, om de levensduur van uw toestellen te verlengen en uw leidingen te beschermen. Esthetisch gezien zullen er altijd kalksporen zichtbaar blijven, net zoals bij alle andere toestellen in de handel. Het principe is dat lichte kalksporen gemakkelijk te verwijderen moeten zijn met een vochtige doek/spons om de 2 tot 3 dagen, of met natuurazijn (geen onderhoudsproducten). Goed om te weten: fysieke en visuele bijzonderheid. Omdat het water in een waterkoker sterk opwarmt, stagneert en verdampt, kan een witte laag ontstaan. Dat is niet erg. Die laag kan gemakkelijk verwijderd worden d.m.v. een thermische schok met koud water onmiddellijk na gebruik of indien nodig met natuurazijn (2/3 water + 1/3 azijn). In een koffiezetapparaat is het debiet erg beperkt en de temperatuur erg hoog: ook dat toestel kan eenvoudigweg met natuurazijn (2/3 water + 1/3 azijn) schoongemaakt worden.

  1. Duur van de behandeling

De levensduur van de verschillende interne schijven die nodig zijn voor de correcte werking en behandeling van kalkaanslag kan 8 tot 15 jaar bedragen (afhankelijk van het toepassingstype “appartement, huis, flatgebouw, bedrijf of industrie” en van de kwaliteit, het kalkgehalte en de pH-waarde van het water), met de NT-F-technologie (zonder zink) en een mogelijke vervanging voor dezelfde periode tegen een lagere kostprijs.

  1. Garantie op de toestelbehuizing

Er geldt een garantie van 15 jaar op het toestel (behuizing) in chirurgisch rvs 316L .

ARTIKEL 13: OPLEVERING
De klant moet de uitvoering van de werken controleren na afloop ervan. Zijn er problemen i.v.m. de correcte uitvoering van de offerte/het bestek/het advies, dan moet de klant de problemen in een aangetekende brief meedelen aan de Calcéo-dealer voor België binnen een maximale termijn van acht dagen na de plaatsing. De niet-betaling van de werken wordt niet als een geldige betwisting beschouwd; de betaling blijft verschuldigd.

ARTIKEL 14: BETALING
Na de ondertekening van de offerte/het bestek wordt een voorschot betaald (genomen op de offerte/het bestek met een maximum van 50% volgens het projecttype) op het totale bedrag van het bestek vóór de start van de werken. Het saldo moet de dag zelf betaald worden, na afloop van de installatie/werken via de bankterminal van de dienstverlener. Elke factuur is contant en zonder korting te betalen. Indien het saldobedrag meer dan 3.000 euro bedraagt, dan mag de betaling gebeuren door overschrijving of d.m.v. een bankkaart en een bankterminal indien dit wordt voorgesteld. Bestellingen waarvoor de klant een financiering aanvraagt aan een of zijn kredietinstelling, kunnen pas geregistreerd worden nadat het dossier door de financieringsinstelling werd aanvaard. Indien de factuur niet volledig voldaan is op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest op het gefactureerde en onbetaalde bedrag verschuldigd; de interest wordt berekend op basis van de wettelijke interestvoet inzake betaalachterstand in handelstransacties en, indien die interestvoet niet van toepassing blijkt te zijn, volgens de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%. In geval van laattijdige betaling is de schuldenaar een compensatie van 10% van het hoofdbedrag verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten verbonden aan de wanbetaling, onverminderd het recht voor de schuldeiser om een schadevergoeding te eisen voor andere kosten die niet alleen door de wanbetaling veroorzaakt zouden zijn. Voor alle geschillen tussen de partijen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel bevoegd. Meteen bij de ontvangst van een factuur aanvaardt de klant de algemene voorwaarden ervan. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort of het voorwerp van enige compensatie uitmaken zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de dienstverlener.

ARTIKEL 15: BEPALING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten, materieel, goederen, elementen, toebehoren enz. worden geïnstalleerd, verkocht of geleverd onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de Calcéo-dealer voor België. Ze worden alleen geïnstalleerd, verkocht of geleverd aan de klant na de volledige betaling van alle bedragen die hij verschuldigd is. De gehele of gedeeltelijke wanbetaling geeft de Calcéo-dealer voor België het recht om voornoemde producten/materialen bij de klant of zijn rechthebbenden terug te halen. Dat opeisingsrecht wordt ook uitgeoefend in geval van samenloop van schuldeisers.

ARTIKEL 16: GESCHILLEN – TOEPASSELIJKE WETGEVING
De voorliggende algemene voorwaarden van de Calcéo-dealer voor België, de bijvoegsels en de specifieke voorwaarden van het contract die daaraan gekoppeld kunnen zijn, zijn uitsluitend aan de Belgische wetgeving onderworpen. In het geval van een geschil, ongeacht de prestatievoorwaarden en vereffeningswijzen, zelfs in het geval van een vordering tot vrijwaring of meerdere verweerders, zijn alleen de rechtbanken van Nijvel bevoegd en desgevallend de vrederechter, onverminderd het recht van de Calcéo-dealer voor België om het geschil voor de bevoegde rechtbanken te brengen van het gerechtelijke arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is. Tegenover particulieren zijn alleen de rechtbanken van de woonplaats van de klant bevoegd.

ARTIKEL 17: PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de Calcéo-dealer voor België voor het beheer, de opvolging en het correcte verloop van de opdracht bij de klant. Ze kunnen gebruikt worden om informatie te verstrekken aan de klant, voor handelsdoeleinden, voor de klantendienst, waarborg, veiligheid enz. Er worden geen klantgegevens aan derden doorgegeven. Conform het momenteel toepasselijke privacybeleid, heeft elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen recht op inzage in deze gegevens en het recht om er wijzigingen te laten aan aanbrengen. Dat recht wordt uitgeoefend bij de beheerder van het bestand, namelijk de Calcéo-dealer voor België.