GDPR-pagina

Laatste update: 1 november 2021

De Calcéo-dealer voor België maakt er een erezaak van de privacy van zijn klanten en gebruikers te respecteren en hun persoonsgegevens in de grootste vertrouwelijkheid te verwerken conform de GDPR, de wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd. Het is onze taak om u ook in alle transparantie te informeren over de gegevens die we verzamelen, voor welk doel, op welke manier we ze gebruiken en over uw rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW GEGEVENS
De Calcéo-dealer voor België is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
– Maatschappelijke zetel: GREENBIZZ Brussels – Dieudonné Lefèvrestraat 17 in 1200 Brussel
– KBO-nr.: BE 0777.351.565
– RPR: Brussel
– E-mail: info@calceo.be
– Rechtstreeks nummer: +32 (0)2 788 45 10

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
We verzamelen uw gegevens voor de verschillende toepassingen die hierna worden beschreven. De persoonsgegevens die u aan de Calcéo-dealer voor België meedeelt, zijn de gegevens die u ons vrijwillig bezorgt voor een vraag om inlichtingen, het downloaden van documenten, een offerteaanvraag of een bestelling. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

• uw identiteitsgegevens (achternaam, voornaam, burgerlijke staat, telefoonnr., mobiel nr., e-mailadres, geboortedatum, adres voor de werken of het leveringsadres);
• het domeintype dat u gebruikt om in te loggen op het internet;
• het IP-adres dat u kreeg toegewezen;
• de datum en het tijdstip waarop u onze website bezocht;
• de lokalisatiegegevens of andere gegevens m.b.t. de verbinding;
• de pagina’s die u op onze website heeft bekeken;
• het browsertype, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt;
• de zoekmachine en de trefwoorden die u gebruikte om onze website te vinden;
• uw navigatievoorkeuren;
• alle andere gegevens die u ons vrijwillig meedeelt.

3. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?
• Om al uw vragen of aanvragen via onze website te beantwoorden.
• Om u documentatie en informatie toe te sturen.
• Om u op de hoogte te houden over de activiteiten van de Calcéo-dealer voor België.
• Voor de opvolging van eventuele activiteiten waarop u bent ingeschreven.
• Om de content van onze website te ontwikkelen, analyseren, aan te passen en te verbeteren.
• Voor de contractuele relatie met de gebruiker.
• Om de gebruikersgerelateerde diensten te verlenen en te beheren.
• Om ervoor te zorgen dat de gebruiker berichten kan ontvangen.
• Om het gebruik van de website www.calceo.be te vergemakkelijken.
• Om onze newsletters ter beschikking te stellen.
• Om marketing- en promotieacties te verzenden.
• Om u te informeren over de technische evoluties en functies van de site.
• Voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

4. WAT IS DE RECHTSGROND OM UW GEGEVENS TE MOGEN VERWERKEN?
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens steunt op:
• uw toestemming zodra u uw gegevens invoert;
• de uitvoering van uw verzoeken: we hebben immers bepaalde gegevens nodig om uw verzoeken te beantwoorden. Kiest u ervoor om die gegevens niet met ons te delen, dan kan dat de uitvoering van een verzoek of project onmogelijk maken. • wettelijke verplichting: we moeten bepaalde gegevens verzamelen en bewaren om aan verschillende wettelijke verplichtingen, meer bepaald fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, te voldoen.
• ons gerechtvaardigd belang voor zover dat in overeenstemming is met uw fundamentele rechten, vrijheden en belangen.
We hebben inderdaad een gerechtvaardigd belang om u die informatie te bezorgen en met u te communiceren, meer bepaald om uw vragen te beantwoorden en onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze operaties te controleren, onze rechten te verdedigen en te beschermen, bijvoorbeeld bij geschillen, om het bewijs te leveren van een eventuele schending van onze rechten, onze relatie met onze klanten te beheren en te verbeteren, onze website en onze producten/diensten continu te verbeteren, tenzij die belangen verdrongen worden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vergen. We trachten in alle gevallen een proportioneel evenwicht te bewaren tussen ons wettelijk belang en de bescherming van uw privacy.

Indien de wettelijke basis voor onze verwerking op uw toestemming steunt, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan die intrekking.

In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk moment kunt uitschrijven voor de newsletters en andere berichten die wij u sturen. U wordt dan in “opt-out” geplaatst. Om uit te schrijven, stuurt u een e-mail naar info@calceo-anticalcaire.be of klikt u op de link “Uitschrijven” die u onderaan elke e-mail vindt.

5. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?
We beschikken alleen over uw gegevens wanneer u ze vrijwillig heeft ingevoerd op onze website, een formulier of newsletter. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop u onze website bezocht, de pagina’s die u bekeek of uw lokalisatiegegevens worden automatisch verzameld via de bezochte servers en de “cookies” op onze site.

6. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
We voeren een strikt privacybeleid en treffen alle geschikte maatregelen opdat onze servers het uitlekken, de vernietiging, het verlies, de verspreiding, het gebruik, de inzage of de ongeoorloofde wijziging van uw gegevens in de mate van het mogelijke verhinderen.

7. BEWARING VAN UW GEGEVENS
De Calcéo-dealer voor België bewaart uw gegevens zolang dat nodig is om aan uw verzoek, vraag of opdracht te voldoen en in het kader van ons gerechtvaardigd belang, voor zover dat in overeenstemming is met uw fundamentele rechten, vrijheden en belangen. Op uw verzoek, dat u niet hoeft te verantwoorden, verwijderen we ze zo snel mogelijk.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U ZE UIT?
U kunt op elk moment vragen om uw gegevens te controleren, bekijken, verbeteren, verwijderen of over te dragen en zich tegen het gebruik van uw gegevens verzetten, of de beperking daarvan vragen. Daarvoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar info@calceo-anticalcaire.be.

9. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Alleen de Calcéo-dealer voor België heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor zover dat nodig is om de nagestreefde doelen te realiseren. De Calcéo-dealer voor België en zijn medewerkers zijn aan een strikte geheimhoudingsplicht gebonden. Niemand van onze partners, betrouwbare installateurs of enige derde uit België of uit het buitenland kan uw gegevens opvragen, raadplegen of verkrijgen.

10. HOE ONTVANGT U ONZE INFORMATIE?
Wanneer u uw gegevens invoert op onze website of op grond van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op onze relatie, abonneren wij u op onze newsletter en stellen we u producten, advies of diensten voor in verband met ons vakgebied die u wellicht kunnen interesseren. . Om uw abonnement en uw toestemming voor dergelijke berichten ongedaan te maken, stuurt u een e-mail naar info@calceo-anticalcaire.be of klikt u op de link “Uitschrijven” die u onderaan elke e-mail vindt.

11. ONS BELEID ROND GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN
Onze website bevat geen content die uitsluitend voor personen ouder dan 18 jaar bestemd is. Mocht u echter vaststellen dat uw minderjarig kind ons zijn persoonsgegevens bezorgd heeft zonder uw toestemming, neem dan contact op met ons op info@calceo-anticalcaire.be

12. WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID
Alle wijzigingen aan dit privacybeleid worden in een newsletter aangekondigd. Aarzel echter niet om ze door te nemen bij uw eerste bezoek aan onze website en ze geregeld te controleren; idealiter leest u ze telkens als u onze website bezoekt.

13. DIALOOG
Mocht er een geschil of betwisting ontstaan, dan verbinden we ons ertoe de voorkeur te geven aan een open dialoog om een minnelijke oplossing te vinden. U kunt erop vertrouwen dat we de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit strikt naleven.